who we are

บริษัท เน็ตเซอร์พลัส จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1998 โดยจุดประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะ ด้วยความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านระบบ ICT ที่สั่งสมมายาวนานของทีมงาน ที่มุ่งมั่นในการตอบสนองและเติมเต็มความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ทำให้ทีมงานที่เกิดขึ้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่

news-event-front

MICROSOFT เปิดตัวแท็บเล็ต WINDOWS8 ในชื่อ MICROSOFT SURFACE ท้าชน IPAD เมื่อเช้าเวลาประมาณ ตี 5 .45 น. ของวันที่ 19 มิถุนา...

service-b-f

ภายหลังจากการ ติดตั้งระบบต่าง ๆ เพื่อใช้งาน ให้กับลูกค้า ทีมงานจะจัดให้มีการอบรม และทดสอบการใช้งานระบบจนกว่าลูกค้าจะสามารถใช้งานได้

เป็นซอฟแวร์สำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงความสัมพันธ์ของข้อมูล วัตถุ บุคคลองค์กร เหตุการณ์ เช่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สถานที่

เบื้องหลังการใช้งานระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งไปแล้วนั้น

ภายหลังจากการติดตั้งระบบต่าง ๆ เพื่อใช้งาน ให้กับลูกค้า ทีมงานจะจัดให้มีการอบรม

งานด้านระบบ Security Information เป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Hardware Solution 

งานด้านการติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at www.netsurplus.co.th Port 80